משלוח חינם בקנייה מעל 400 ש"ח

תקנון אתר

1. מבוא
1.1. אתר פירסט פלור (להלן:"אתר פירסט פלור" או "האתר") הוא אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים און ליין. האתר מצוי בכתובת: www.firstfloor.co.il .
1.2. בעל האתר ומפעילו הוא חברת נוקטורנו בית קפה בע"מ, ח.פ. 514820562 הממוקמת ברחוב בצלאל 7 בירושלים (להלן: "החברה" או "נוקטורנו"). בבעלות החברה חנות פיזית הממוקמת אף היא ברחוב בצלאל 7 בירושלים, הידועה בשם "פירסט פלור" בה נמכרים המוצרים המוצעים באתר לצד מוצרים נוספים (להלן: "החנות הפיזית" או "חנות פירסט פלור").
1.3. המוצרים באתר כוללים בין השאר מוצרי טיפוח, טקסטיל, ביגוד, אביזרי אופנה ומוצרים לבית (להלן: "המוצרים").
1.4. מטרת תקנון זה (להלן: "התקנון") היא להסדיר את היחסים המשפטיים בין האתר לבין לקוחותיו (כהגדרתם להלן), ואת תנאי השימוש באתר. לעניין תקנון זה, לקוח הוא כל אדם המבצע הזמנה או רכישה באתר, גולש באתר, או עושה בו כל שימוש אחר, בין עבור עצמו ובין עבור צד שלישי (להלן "הלקוח").
1.5. תקנון זה (והוא בלבד) מסדיר את היחסים בין החברה ובין לקוחות האתר, והוראותיו יחולו על כל פעולה של הלקוח באתר פירסט פלור, לרבות הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר. לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדי החברה ומנהליה, בכל הקשור להוראות תקנון זה.
1.6. הגלישה והשימוש באתר מהוות הסכמה מצד הלקוח לנהוג על פי הוראות התקנון. לקוח שאינו מסכים לתקנון זה או לחלק ממנו, מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.
2. הוראות כלליות
2.1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.2. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2.3. הוראות התקנון חלות על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון סלולארי). הוראות התקנון חלות על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
2.4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "הוראות חוק הגנת הצרכן"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות אלו והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
2.5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא בזה.
2.6. החברה רשאית לערוך שינויים בתקנון זה מעת לעת, והיא אינה נדרשת לעדכן מראש את לקוחות האתר אודות השינוי. במידה ויחולו שינויים מהותיים בתקנון, יעודכנו לקוחות האתר טרם כניסת השינוי לתוקף.
2.7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה, הוא המועד הקובע לכל דבר.
3. המוצרים
3.1. החברה אינה מתחייבת כי המוצרים הנמכרים או המוצגים באתר יהיו לשביעות רצונו של הלקוח ויענו על דרישותיו וציפיותיו. החברה לא תישא באחריות או חבות לכל נזק, ישיר או עקיף, העלול להיגרם ללקוח או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הרכישה בו ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו.
3.2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוצא בזה בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
3.3. החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות ותיאור מדויק של המוצרים. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות כאמור.
3.4. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את החברה.
3.5. ייתכן כי חלק מהמוצרים הנמכרים באתר אינם נמכרים בחנות הפיזית. בנוסף ייתכן כי חלק מהמוצרים הנמכרים בחנות הפיזית, אינם נמכרים באתר.
3.6. ייתכנו הבדלי מחירים בין מחיר המוצרים באתר ובין מחיר המוצרים בחנות הפיזית. כמו כן, ייתכנו מבצעים והטבות אשר חלים באופן בלעדי בקנייה בחנות הפיזית בלבד, ו/או מבצעים ו/או הטבות החלים על רכישה באתר בלבד. ללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות לעניין הבדלי מבצעים ו/או מחירים בין החנות הפיזית ובין האתר.
4. השימוש באתר
4.1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לשם ביצוע הזמנות ו/או רכישות באמצעות האתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ולהיותו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "המזמין").
4.2. חל איסור להשתמש באתר או בתכניו לשם ביצוע מטרות לא חוקיות, וכן לבצע שימוש העלול לגרום פגיעה לאתר ו/או לפעילותו ו/או ללקוחותיו.
4.3. החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.3.1. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
4.3.2. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
4.3.3. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
4.3.4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו;
4.3.5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
4.4. החברה עושה כל מאמץ על מנת על מנת שהאתר יפעל בצורה מיטבית ותקינה וכן שהמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק. על אף האמור, עלולות לחול תקלות בפעילות האתר ו/או ליפול טעויות במידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת כי לא יתרחשו תקלות בפעילות האתר ו/או ייפלו טעויות כאמור ו/או שטעויות ותקלות אלו לא ייגרמו נזק כלשהו ללקוח.
4.5. החברה רשאית לערוך שינויים באתר, בתכנים המופיעים בו ובמוצרים הנמכרים בו, ואף למחוק ממנו תכנים ומוצרים. ללקוח לא תהיה כל זכות או טענה בנוגע לשינויים כאמור, ו/או טענה בדבר נזק שעלול להיגרם בשל כך.
5. רישום לאתר
5.1. ייתכנו מקרים בהם על מנת לבצע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים, יהא על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
5.2. הרישום לאתר הינו חד פעמי. לאחר ביצוע רישום ראשוני, המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה באתר.
5.3. במידה והמזמין יבקש לרכוש מוצרים נוספים באתר לאחר הרישום הראשוני, הוא יזוהה לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.
5.4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא (אותן יבחר בעצמו) וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה והמזמין ישכח את הסיסמא לשימוש באתר, תישלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה באתר.
5.5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
5.6. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
6. רכישת מוצרים באתר
6.1. האתר אינו מיועד למכירה סיטונאית ו/או לקניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים.
6.2. רכישת המוצרים באתר תתבצע באמצעות בחירת המוצרים (לרבות בחירת צבע, מידה, כמות וכיוצא בזה) לסל הקניות שבאתר. לאחר הוספת המוצרים לסל הקניות, יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך את הפרטים הבאים אודותיו: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, עליו להזין את פרטי מקבל ההזמנה, לרבות: שם פרטי,שם משפחה, מספר טלפון, כתובת (שם היישוב, רחוב, מספר בית, קומה, דירה, כניסה) וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. על המזמין לציין הערות נוספות ו/או מידע רלוונטי נוסף בדבר פעולת השילוח, ככל שישנן. ישנה חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית. ללא מילוי פרטים אלו לא תתאפשר השלמת ההזמנה באתר.
6.3. על מנת למנוע תקלה במשלוח, על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
6.4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
6.5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
6.6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה (להלן:"ההזמנה").
6.7. עם קבלת ההזמנה, האתר יערוך בדיקה של אמצעי התשלום איתו ביקש המזמין לשלם. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ו/או חברת PayPalו/או חברת "ארנק אלקטרוני" אחרת באמצעותה ניתן להעביר תשלום לאתר, הפעולה תאושר ויתקבל אישור סופי של ההזמנה. חיוב המזמין עבור המוצר יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שהזין, בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
6.8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. אופן התשלום עבור ההזמנה
7.1. המחירים באתר מצוינים בשקל חדש וכוללים מע"מ, למעט אם צוין אחרת.
7.2. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כדוגמת PayPal (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהחברה תכבד.
7.4. במקרה בו יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, הוא יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, לרבות סוג הכרטיס ותוקפו וכן את מספר תעודת הזהות שלו.
7.5. אם יבחר המזמין לשלם באמצעות PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. השימוש בשירות PayPal וקבלת האישור על התשלום כפופים לתנאי השימוש של אתר PayPal.
7.6. אם יבחר המזמין לשלם באמצעות חשבון מסוג "ארנק אלקטרוני", הוא יתבקש למסור את הפרטים הרלוונטיים לתשלום באמצעי זה, כפי שיידרשו במועד ההזמנה.
7.7. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון באתר, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא מעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.
7.8. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין. עם קבלת אישור על תקינות אמצעי התשלום, תישלח הודעה למזמין כי הזמנתו אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
7.9. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון PayPal או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה על כך והחברה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
7.10. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו למזמין. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי המזמין.
7.11. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחברת PayPal או משירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
7.12. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לחברה על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
8. אספקת והובלת המוצרים
8.1. אספקת המוצרים ע"י האתר תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מ- PayPal ו/או משירות ארנק אלקטרוני באמצעותו בוצע התשלום באתר.
8.2. המוצרים יסופקו לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
8.3. בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום בעבור משלוח המוצרים (להלן :"דמי המשלוח"). סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה, בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
8.4. דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון PayPal, האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
8.5. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. לעניין תקנון זה, ימי עסקים מוגדרים כימי חול (ראשון עד חמישי). ערבי חג, חגים, ימי חול המועד, ימי זיכרון, ימי שבתון ויום ביצוע ההזמנה באתר לא ייחשבו ימי עסקים.
8.6. מועדי האספקה המצוינים באתר ובתקנון אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.
8.7. המוצרים יישלחו למזמין באמצעות חברת שליחויות, אותה תבחר החברה (להלן" חברת השליחויות"). חברת השליחויות עשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת השליחויות מטעם האתר, יבוצעו בהתאם לתנאי חברת השליחויות, אזורי החלוקה שלה ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.
8.8. במידה ולא יהיה ביכולתה של חברת השליחויות לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, האתר יודיע למזמין על כך, ויפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
8.9. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
8.9.1. כוח עליון, לרבות מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום, נזקי טבע ואירועים שאינם בשליטת האתר, כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלת המוצרים.
8.9.2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
8.9.3. סיבה הקשורה בחברת השליחויות.
8.10. על המזמין להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק לו בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד אספקה חדש.
8.11. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שהזין המזמין במהלך ההזמנה, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בהזמנה שהוחזרה.
9. ביטול רכישה מצד המזמין
9.1. המזמין רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
9.1.1. ביטול כאמור ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל firstfloorfashion7@gmail.com.
9.1.2. במקרה והמזמין ביטל את העסקה טרם שליחת המוצרים, יוחזר למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם. דמי המשלוח אינם נחשבים כחלק מסכום העסקה.
9.1.3. במקרה והמזמין ביטל את העסקה לאחר הגעת המוצרים אליו, יהא עליו לשלוח בחזרה לחברה, על חשבונו, את המוצרים תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ובצירוף חשבונית הקנייה ופרטים מזהים שלו. ניתן להשיב את המוצרים לחברה גם באמצעות ביקור בחנות הפיזית בשעות הפעילות, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. עם קבלת המוצרים אצל החברה, יוחזר למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם. דמי המשלוח אינם נחשבים כחלק מסכום העסקה.
9.1.4. במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם כן.
9.1.5. ביטול עסקה ע"י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים, כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
9.1.6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק ובכל מקרה שמדובר בהוראות שאינן קוגנטיות הוראות תקנון זה יגברו.
10. החלפות וזיכויים
10.1. במקרה בו המזמין מעוניין להחליף את הפריט בפריט אחר, באפשרותו להגיע לחנות הפיזית ולבצע שם את ההחלפה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. זאת, בכפוף לכך שהמוצר במצב תקין, חדש, ובאריזתו המקורית, ותוך צירוף חשבונית הקנייה.
10.2. במקרה זה, יוכל המזמין להחליף את המוצר שקנה באתר במוצר אחר לבחירתו בשווי כספי זהה, או לקבל זיכוי לרכישה עתידית בחנות הפיזית בלבד.
10.3. מובהר, כי החזר כספי ו/או החלפת מוצר ו/או שובר זיכוי יהא סכום הזיכוי אשר המזמין זכאי לקבל ו/או להחליף לפיו סכום העלות האפקטיבית של הרכישה, כלומר הסכום שלפיו המזמין שילם עבור המוצר בעת ביצוע עסקת הרכישה. במבצעים מותני רכישות (כגון מוצר שני בהנחה וכו') תהא העלות האפקטיבית של המוצר המוחזר העלות המיוחסת לו בהתחשב בכלל ההנחות ו/או ההטבות שניתנו במסגרת עסקת הרכישה/
10.4. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות ניתן לפנות לחנות הפיזית בטלפון או בדוא"ל.
11. ביטול רכישה מצד החברה
11.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
11.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
11.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כמפורט לעיל, לא תהיה ללקוח או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
11.4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה כולה או חלקה, או להציע פריט חלופי שווה ערך. הודעה בעניין תישלח למזמין באמצעות דוא"ל או בטלפון. אם בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
12. חברות במועדון הלקוחות
12.1. החברה מנהלת מועדון לקוחות עבור לקוחות האתר והחנות הפיזית (להלן: "מועדון הלקוחות"). החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, והיא מקנה הטבות מעת לעת לחברים בו.
12.2. החברות במועדון הלקוחות כרוכה בתשלום, בסכום שייקבע מעת לעת.
12.3. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות. עם זאת, החברה רשאית לבטל את חברותו של לקוח במועדון הלקוחות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.
12.4. החברה רשאית לבטל את מועדון הלקוחות, או לשנות את כללי ההצטרפות אליו.
12.5. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות באמצעות מילוי טופס הצטרפות בחנות הפיזית או באתר.
13. זכויות יוצרים
13.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה לעשות בהם שימוש.
13.2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תמונתם, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.
13.3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.firstfloor.co.il ) של האתר ושל החנות הפיזית. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
13.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיוצא בזה ללא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
13.5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עומק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם קישור העומק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
13.6. החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עומק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לכל גורם שהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
14. אחריות
14.1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
14.2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
14.3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
14.4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
15. סודיות ופרטיות
15.1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
15.2. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת העסקה.
15.3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין אותה עסקה אותה ביקש המזמין לבצע, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
15.4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של המזמין לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
15.5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
15.6. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
15.7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך למזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
15.8. במידה ויחולו מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
16. דין ושיפוט
16.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
16.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.
16.3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
16.4. בכל מקרה של חבות האתר בכל עילה משפטית שהיא, לא יעלה החיוב על גובה התמורה ששולמה בפועל בגין המוצר שהוזמן על ידי המזמין.